„GYM KŪNO KULTAS“ SPORTO KLUBO

T A I S Y K L Ė S

Bendrosios nuostatos

 1. Šios Sporto klubo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi UAB „Kūno Kultas” priklausančio sporto klubo „Gym Kūno Kultas” (toliau – Sporto klubas) paslaugomis. Tokie asmenys (toliau – Klubo lankytojai) privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.
 2. Šiose taisyklėse ir Narystės sutartyse vartojamos sąvokos:
  • Narystė – teisė priklausomai nuo Narystės tipo Klubo lankytojams šiose Taisyklėse bei sudarytose narystės sutartyse nustatytomis sąlygomis naudotis Sporto klubo paslaugomis.
  • Klubo nariai – asmenys, turintys teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir sudarytose sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  • Narystės laikotarpis – 12, 6, 3, 1 mėnesio ar kitoks sutartyje nurodytas laikotarpis, kurio metu Klubo nariams teikiamos Sporto klubo paslaugos. Narystės tipas ir laikotarpis Klubo nariams suteikiami jų pasirinkimu pagal sudarytos sutarties sąlygas.
  • Narystės mėnuo – bet kuris laikotarpis sudarytos sutarties galiojimo metu, kuris prasideda atitinkamo mėnesio dieną, nurodytą Sutartyje ir tęsiasi iki sekančio mėnesio tos pačios dienos, bet šios dienos neįskaitant.
  • Sporto klubas – UAB „Kūno Kultas” priklausantis sporto klubas „GYM Kūno Kultas”, esantis adresu Šarkuvos g. 22, Kaune.
 3. Klubo lankytojui leidžiama pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Laikoma, jog kiekvienas Klubo lankytojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, nes jos yra viešai skelbiamos kiekvienam prieinamame ir aiškiai matomame informaciniame stende. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo taisykles, darbo ar atskirų paslaugų teikimo laiką. Apie pakeitimus informuojama patalpinant informaciją Sporto klubo skelbimų lentoje ar kitaip viešai paskelbiant.
 4. Jeigu klubo lankytojas yra nepilnametis, jo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir jų vykdymą privalo užtikrinti Klubo lankytojo tėvai ar rūpintojai (globėjai) ar kiti lydintys asmenys (toliau – tėvai ar lydintys asmenys). Klubo lankytojo tėvai ar lydintys asmenys atsako už nepilnamečio Klubo lankytojo elgesį įstatymų nustatyta tvarka, patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis ir atsako už bet kokį jo sveikatos sutrikimą, taip pat prižiūri ir saugo nepilnametį asmenį bei visiškai už jį atsako nepilnamečio asmens vizito Sporto klube metu.
 5. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Su Asmens duomenų tvarkymo bendrovėje taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo tikslais bei savo teisėmis Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje.
 6. Prieš pradedant naudotis Sporto klubo paslaugomis, Klubo lankytojui rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti Sporto klubo darbuotojams teisingą informaciją apie savo fizinę ir sveikatos būklę. Sporto klubo darbuotojai turi teisę paprašyti, kad Klubo lankytojas pateiktų gydytojo išduotą pažymą apie jo sveikatos būklę.
 7. Klubo lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl jo sveikatos sutrikimų, atsiradusių dėl užsiėmimų Sporto klube. Sporto klubas neatsako už Klubo lankytojų sveikatos sužalojimus, išskyrus atvejus, kai tokie sužalojimai atsirado dėl Sporto klubo tyčios ar didelio neatsargumo. Sporto klubas taip pat neatsako už nelaimingus atsitikimus Sporto klube ar jo teritorijoje.
 8. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti Sporto klubo narystę. Klubo lankytojų buvimas Sporto klube bus laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu Klubo lankytojas tinkamai naudosis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei laikysis Narytės sutarties ir šių Taisyklių.
 9. Sporto klubo narystė – tai teisė naudotis sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo suteikto narystės tipo. Narystės galiojimo laikotarpiu apsilankymų skaičius ir trukmė sporto klubo darbo laiku nėra ribojami. 3 mėnesių ir ilgesnė apmokėta Narystė gali būti laikinai sustabdyta išankstiniu pagrįstu Klubo nario rašytiniu prašymu, pateiktu Sporto klubui (užpildant specialų Sporto klubo administracijos išduotą blanką ar pateikus prašymą elektroniniu paštu). Narystės sustabdymas reiškia laikiną Šalių teisių ir pareigų sustabdymą. Narystės laikinas sustabdymo terminas gali būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis nei 7 kalendorinės dienos. Narystės sustabdymas atgaline data yra negalimas. Narystė Klubo nario prašymu gali būti sustabdoma tik dėl svarbių priežasčių, ir tik tuo atveju, jei Sporto klubo administracija nusprendžia tokį prašymą tenkinti. Patenkinus Klubo nario prašymą, Narystės sustabdymo termino trukme pratęsiamas Narystės terminas. Klubo nario prašymas ir Sporto klubo administracijos darbuotojo viza ant prašymo jį tenkinti yra pridedami prie Narystės sutarties kaip neatskiriamos jos dalys.
 10. Sporto klubo paslaugos: treniruoklių salė, aerobikos, kovos menų, kiti grupiniai užsiėmimai, stalo tenisas. Klubo lankytojams apsilankymo metu suteikiama persirengimo spintelė, kurios raktą išduoda klubo administratorius. Klubo nariams, priklausomai nuo pasirinkto narystės tipo, gali būti teikiamos papildomos Sporto klubo paslaugos.
 11. Klubo lankytojai turi teisę iš anksto užsisakyti tam tikras papildomas Sporto klubo teikiamas paslaugas. Užsakymas turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš 48 val. iki pageidaujamo paslaugos teikimo laiko. Paslaugos, kurioms taikomas išankstinis užsakymas, nurodytos Sporto klubo informaciniuose pranešimuose (bukletuose).
 12. Automobilio parkavimas klubo lankytojams yra nemokamas šalia klubo esančioje aikštelėje.
 13. Vienkartinis apsilankymas suteikia teisę vieną kartą pasinaudoti Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Sporto klubo darbo laiku, kuris yra viešai skelbiamas. Sporto klubo lankytojas privalo iki Sporto klubo darbo pabaigos grąžinti Sporto klubo darbuotojams jam suteiktą raktą ir palikti Sporto klubo patalpas.
 14. Klubo lankytojas, esantis Klube pagal Narystės sutartį arba vienkartinio apsilankymo pagrindu bei išbuvęs Sporto klube ilgiau nei numatytas Sporto klubo darbo laikas, privalo registratūroje sumokėti 15 EUR mokestį už kiekvieną viršytą pusvalandį, nepriklausomai nuo to, ar lankytojas išbuvo visą pusvalandį, ar tik jo dalį.
 15. Lankytojai, įsigiję Vidudienio narystę, Sporto klube paslaugomis gali naudotis darbo dienomis 9.00-15.00 (atvykimas ne anksčiau 9.00, išvykimas ne vėliau 16.00). Savaitgaliais bei švenčių dienomis Vidudienio narystė negalioja, ir lankytojai, įsigiję vidudienio apsilankymų narystės korteles, į Sporto klubą įleidžiami tik papildomai įsigiję Vienkartinį apsilankymą. Švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos. Klubo lankytojas, išbuvęs Sporto klube ilgiau nei numatyta jo Sporto klubo narystėje, privalo registratūroje sumokėti 4 EUR mokestį už kiekvieną viršytą pusvalandį, nepriklausomai nuo to, ar lankytojas išbuvo visą pusvalandį, ar tik jo dalį.
 16. Atvykęs į Sporto klubą, Klubo lankytojas privalo pateikti savo asmeninę narystės kortelę, kuri pirmą kartą registruojantis išduodama už 1,5 EUR mokestį. Praradus ar sugadinus asmeninę narystės kortelę, Klubo lankytojas turi kreiptis į Sporto klubo registratūrą dėl naujos kortelės gamybos. Prašymas laisvos formos. Naujos kortelės išdavimui taikomas papildomas 4 EUR mokestis. Narystės kortelės yra vardinės, ir negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims. Klubo lankytojams, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis vieną kartą (vienkartinis apsilankymas) narystės kortelė neišduodama.
 17. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės, į Sporto klubą įleidžiami tik jeigu pateikia galiojantį asmens dokumentą, kuriame būtų asmens fotografija. Lankytojai, kurie tyčia pateikia svetimą narystės kortelę ar narystės kortelę su pasibaigusiu galiojimo terminu, į Sporto klubą neįleidžiami, o tokia kortelė Sporto klubo darbuotojų yra paimama (konfiskuojama).
 18. Visose Sporto klubo zonose draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar narkotines medžiagas, rūkyti. Neblaivūs ar apsvaigę Klubo lankytojai į Sporto klubą neįleidžiami, o patekę ar apsvaigę Klubo teritorijoje – pašalinami iš Sporto klubo.
 19. Sporto klubo zonose, kuriose vyksta užsiėmimai, nerekomenduojama naudotis mobiliaisiais telefonais. Visi nuostoliai, susiję su šio punkto nesilaikymu yra padengiami iš Klubo lankytojų lėšų.
 20. Vandenį ar kitus gaivinančius gėrimus Sporto klube galima laikyti tik nedūžtančiuose induose.
 21. Skirtingose Sporto klubo zonose Klubo lankytojas privalo būti su atitinkama apranga, priklausomai nuo Sporto klubo zonos, dėvėti tik tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.
 22. Klubo lankytojas Sporto klube turi elgtis taip, kad netrukdytų kitiems Klubo lankytojams bei netrikdytų viešosios tvarkos. Klubo lankytojas privalo laikytis Sporto klubo darbuotojų nurodymų dėl Klubo lankytojo elgesio Sporto klube, naudojimosi Sporto klubo paslaugomis tvarkos, taip pat kitokių nurodymų, kurie susiję su Sporto klubo vidaus darbo tvarkos bei sveikų ir saugių sportavimo sąlygų Klubo lankytojams užtikrinimu.
 23. Treniruotes, asmenines treniruotes, konsultacijas, sporto programas ar mitybos rekomendacijas teikia tik Sporto klubo instruktoriai. Instruktoriai dėvi Klubo patvirtintą aprangą su skiriamuoju užrašu nugaros plote „TRENERIS“. Bet koks Klubo lankytojų pažeidimas, susijęs su šiuo punktu yra pagrindas Klubui nutraukti narystę, sustabdyti abonementą, negrąžinant sumokėtos (nepanaudotos) sumos.
 24. Klubo lankytojai privalo eksploatuoti Sporto klubo įrangą tik pagal jos paskirtį laikydamiesi atitinkamos Sporto klubo įrangos eksploatacijos taisyklių bei laikytis instruktorių rekomendacijų ir nurodymų. Draudžiama naudotis sugedusia ar laikinai neveikiančia įranga. Klubo lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl jo sveikatos sutrikimų, taip pat dėl sužalojimų, atsiradusių dėl tyčinių ar neatsargių Klubo lankytojo veiksmų ir nelaimingų atsitikimų Sporto klube ar jo teritorijoje.
 25. Įvykus nelaimingam atsitikimui Sporto klube, prašome nedelsiant informuoti apie tai Sporto klubo administraciją. Jeigu Sporto klubo administracija nėra nedelsiant informuojama apie įvykusį nelaimingą atsitikimą, Klubo lankytojas netenka teisės vėliau remtis Klubo darbuotojų tyčia ar dideliu neatsargumu dėl jam padarytos žalos atlyginimo.
 26. Klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Klubo lankytojai privalo persirengimo patalpose, treniruočių vietose bei kitose Sporto klubo zonose ir jo teritorijoje saugoti savo asmeninius daiktus. Klubo lankytojai savo asmeninius daiktus gali palikti drabužinėje esančiose persirengimo spintelėse. Klubo lankytojas privalo užrakinti persirengimo spintelę, kai joje yra Klubo lankytojo daiktai. Brangių asmeninių daiktų Klubo lankytojams rekomenduojama nesinešti. Išeidamas iš Sporto klubo, Klubo lankytojas privalo palikti persirengimo spintelę neužrakintą. Sporto klubas neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą.
 27. Klubo lankytojai spintelėmis persirengimo kambariuose gali naudotis ne ilgiau nei trunka jų apsilankymas Sporto klube. Jei daiktai yra paliekami ilgiau nei numatyta, Sporto klubo administracija pasilieka teisę tokius daiktus iš spinteles išimti bei skirti 15 EUR baudą.
 28. Klubo lankytojai – nepilnamečiai vaikai iki 5 m. į persirengimo kambarius ir zonas įleidžiami kartu su bet kurios lyties suaugusiuoju (tėvais ar lydinčiu asmeniu). Klubo lankytojai – nepilnamečiai vaikai nuo 5 m. į persirengimo kambarius ir zonas įleidžiami tik kartu su tos pačios lyties suaugusiuoju. Jeigu Sporto klube lankosi tik vienas iš mažamečio vaiko nuo 5 m. tėvų ar lydinčių asmenų (priešingos lyties nei vaikas), toks Sporto klubo lankytojas privalo užtikrinti, kad mažametis vaikas nuo 5 m. nepatektų į priešingos lyties asmenų persirengimo kambarius ar zonas. Išimtinėse situacijose ir esant poreikiui, su mažamečiu vaiku atvykęs Sporto klubo lankytojas gali kreiptis į tos pačios lyties kaip mažametis vaikas Sporto klubo darbuotojus, kad jie padėtų vaikui persirengti, pasidėti ar pasiimti daiktus iš spintelės ir pan.
 29. Išeidamas iš Sporto klubo, Klubo lankytojas privalo registratūroje palikti persirengimo spintelės raktą. Už negrąžintus ar sugadintus daiktus Klubo lankytojas privalo mokėti baudą: už spintelės raktą – 15 EUR.
 30. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, šiurkščiai pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo lankytojų interesams ir(ar) yra nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo darbuotojai taip pat turi teisę pašalinti iš Sporto klubo Taisyklių nesilankančius Lankytojus, neatlygintinai apriboti Lankytojo narystės kortelės galiojimą, kartu su sąskaita už suteiktas Paslaugas ar kitu būdu pateikti Lankytojui apmokėti šiose Taisyklėse numatyta baudas, paskirtas ryšium su šių Taisyklių nesilaikymu, ir numatyti, ar imtis kitų būtinų priemonių.
 31. Klubo lankytojai taip pat įsipareigoja atlyginti visą žalą, jų ar jų lydimų nepilnamečių padarytą Sporto klubui, jo įrangai bei reikmenims, Sporto klubo darbuotojams ar kitam Sporto klubo turtui, taip pat tretiesiems asmenims, įskaitant kitus Klubo lankytojus, ar jų turtui.
 32. Sporto klubas turi teisę ne ilgiau kaip 4 dienoms vieną kartą į ¼ kalendorinių metų ir ne ilgiau kaip 1 dieną vieną kartą į mėnesį uždaryti sporto klubą arba neteikti kai kurių paslaugų dėl sanitarinės higienos, periodinio vandens keitimo, profilaktinės įrangos priežiūros, remonto darbų, ar kitų priežasčių. Tokiu atveju narystės galiojimo laikotarpis nepratęsiamas.
 33. Sporto klubo darbo laikas: darbo dienomis – nuo 6.00 val. iki 22.00 val., poilsio dienomis – nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
 34. Treniruoklių, aerobikos ir kovos menų salių darbo laikas: darbo dienomis – nuo 6.00 val. iki 22.00 val., poilsio dienomis nuo – 9.00 val. iki 15.00 val.
 35. Taisyklių 33-34 punktuose numatytas darbo laikas gali būti Sporto klubo keičiamas vasaros laikotarpiu ir švenčių dienomis, taip pat kitais atvejais Sporto klubo administracijos sprendimu, apie tai iš anksto pranešus Sporto klubo internetiniame tinklapyje ir/ar Sporto klubo recepcijoje.
 36. Likus mažiau nei pusei valandos iki Sporto klubo darbo laiko pabaigos, Sporto klubo nariai į Sporto klubą neįleidžiami.

Treniruoklių salė

 1. Klubo lankytojas privalo visus įrengimus naudoti pagal jų paskirtį ir laikydamasis tokių įrengimų naudojimosi instrukcijų. Esant neaiškumams dėl įrengimo naudojimo paskirties ar naudojimosi juo būdo, apie tai privaloma pasiteirauti Sporto klubo instruktorių, atsakingų už tokių įrengimų eksploatavimą. Draudžiama naudotis neveikiančiais ar sugedusiais treniruokliais bei jų įranga (apie neveikiančius ar sugedusius treniruoklius Klubo lankytojai privalo pranešti Sporto klubo darbuotojams).
 2. Klubo lankytojai prieš atlikdami pratimus, siekdami išvengti galimų traumų, pasikonsultuoti su instruktoriumi dėl tokio pratimo atlikimo tvarkos ir poveikio organizmui.
 3. Prieš atliekant pratimus, Sporto klubo lankytojams rekomenduojama naudojantis vienkartine servetėle nuvalyti įrangą valymo skysčiu.
 4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio privaloma patiesti rankšluostį. Baigus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klubo lankytojams, treniruoklių priedai ar įrengimai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
 5. Treniruočių vietose Klubo lankytojas privalo būti visiškai apsirengęs, dėvėti tvarkingus sportinius drabužius, avėti švarią sportinę avalynę.
 6. Treniruočių vietose (patalpose) valgyti ar vartoti gėrimus (išskyrus vandenį ir kitus gaiviuosius gėrimus) draudžiama.
 7. Jaunesniems nei 14 metų vaikams būti ir sportuoti treniruoklių salėje draudžiama, išskyrus individualios asmeninės treniruotės atvejus, kai sportuojama su trenerio pagalba ir nuolatine priežiūra.
 8. Vaikai nuo 14 iki 16 metų treniruoklių salėje gali sportuoti tik prižiūrimi tėvų pagal specialiai jiems sudarytą individualią treniruočių programą. Tėvai atsako už savo vaikų priežiūrą ir saugumą treniruočių metu.
 9. Vaikai nuo 16 iki 18 metų treniruoklių salėje gali sportuoti be tėvų, tačiau jų tėvai prisiima bet kokią atsakomybę už savo vaikus, jų elgesį bei bet kokį jų sveikatos sužalojimą.
 10. Po treniruotės rekomenduojama nusiprausti duše.

Aerobikos ir kovos menų salės

 1. Aerobikos ir kovos menų užsiėmimai vyksta pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, kuris periodiškai atnaujinamas. Naujausi užsiėmimų tvarkaraščiai laikomi registratūroje. Į užsiėmimus vėluojantiems Klubo lankytojams gali būti neleista dalyvauti užsiėmime.
 2. Aerobikos ir kovos menų užsiėmimų apmokėjimo sąlygas ir tvarką nustato treniruotes vedantis asmuo.
 3. Užeiti į aerobikos ar kovos menų sales, vykstant užsiėmimams (neturint tikslo juose dalyvauti), yra draudžiama.
 4. Užsiėmimuose būtina dėvėti tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.
 5. Vaikai iki 16 m. gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos rekomenduoja instruktorius, atsižvelgdamas į jų amžių. Tėvai atsako už savo vaikų priežiūrą ir saugumą treniruočių metu.
 6. Po užsiėmimų rekomenduojama nusiprausti duše.